Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - podnikatelé

Společnost: Ganader s.r.o.

registrovaná: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 254628

sídlo: Želivská 90/6, 198 00 Praha 9

IČO: 04848281, DIČ:CZ04948281 

____________________________________________________________

Společnost: Coretana s.r.o.

registrovaná: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 254626

sídlo: Želivská 90/6, 198 00 Praha 9

IČO: 04848264, DIČ:CZ04948264

 ____________________________________________________________

Společnost: S-shop, s.r.o.

registrovaná: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 88376

sídlo: Václavská 314/6, Praha 2

IČO: 26702231, DIČ:CZ26702231

____________________________________________________________

Společnost: Remi computer, s.r.o.

registrovaná: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 60485

sídlo: Václavská 314/6, Praha 2 

IČO: 25678451, DIČ:CZ25678451

____________________________________________________________

(dále jen „prodávající“)

 

1. Obecně

 

1.1. Prodávající je obchodní společností, která zajišťuje prodej zboží registrovaným podnikatelským subjektům a korporacím (dále jen „zákazník“), kteří s ní mají uzavřenou registraci, umožňující nákup zboží a tak uzavřenou Smlouvu o prodeji, která se řídí s odvoláním na ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) touto normou. Každý zákazník objednáním (potvrzením objednávky) požadovaného zboží na základě objednávky zadané přes webové stránky www.velkoobchododevy.cz (dále jen „webové stránky“) jejichž součástí je odkaz na obchodní podmínky, uzavře Smlouvu o prodeji a akceptuje tyto obchodní podmínky beze zbytku. Tyto obchodní podmínky jsou součástí Smlouvy o prodeji.

 

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že uzavírá Smlouvu o prodeji jako podnikatel, přičemž na Smlouvu o prodeji se nevztahují ustanovení § 1810 a následující občanského zákoníku, o spotřebitelských smlouvách.

 

2. Podmínky registrace

 

2.1. Novým zákazníkům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění bude umožněno objednání zboží na webových stránkách na základě žádosti o registraci, vyplněním registračních údajů a souhlasu s obchodními podmínkami prodávajícího. Zákazník bere na vědomí, že prodávající je oprávněn bez udání důvodu registraci neprovést. Zákazník dále bere na vědomí, že prodávající spolupracuje při provozu internetového obchodu na webových stránkách s dalšími subjekty (dále „účastníci“), kteří na webových stránkách provozují vlastní internetové obchody. Zákazník má možnost určit u kterého subjektu bude registrován, a který tak bude ve vztahu k němu prodávajícím. Pokud zákazník zvolí konkrétního účastníka, pak bude registrován ve prospěch tohoto účastníka, s tím, že obdrží přihlašovací údaje na verzi stánek tohoto účastníka. Pokud zákazník nezvolí konkrétního účastníka, pak bude registrován ve prospěch jednotlivých účastníků podle jejich dohody. Zákazník vždy bude vědět kdo je osobou prodávajícího. 

 

3. Zrušení registrace a odstoupení prodávajícího od Smlouvy o prodeji

 

3.1. Registrovaným zákazníkům prodávajícího, kteří:

 

a) o zablokování, zrušení zákaznické účtu sami požádají nebo

b) zneužijí zákaznický účet nebo jeho zneužití třetí osobou vědomě či nevědomě připustí nebo

c) ukončí či přeruší svojí podnikatelskou činnost nebo

d) jinak výrazně poruší své závazky či povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, úmyslně či z nedbalosti poškodí prodávaného či jeho dobré jméno přímo nebo i ve spojitosti, jednají v rozporu s dobrými mravy či obvyklými obchodními zvyklostmi,

 

prodávající zákaznický účet zablokuje a/nebo odstoupí od Smlouvy /smluv o prodeji se zákazníkem, které ještě nebyly splněny.

 

3.2. Prodávající je oprávněn účet zablokovat i z jiných důvodů, bez toho, že dojde k odstoupení od Smlouvy o prodeji (např. v souvislosti s upozorněním na nevyzvednutou objednávku, ukončení svojí činnosti)

 

3.3. Změny registrace je oprávněn činit výhradně registrovaný podnikatel, či osoba za podnikatelský subjekt oprávněná jednat.

 

4. Cena zboží, úhrada za zboží a objednání zboží

 

4.1. Webové stránky uvádějí ceny jednotlivého nabízeného zboží. Prodávající má právo změny cen zboží až do odeslání zboží zákazníkovi, a to zejména v případě chybně zadaných cen ze strany prodávajícího. V takovém případě prodávající upozorní zákazníka e-mailem na změnu cen zboží v jeho objednávce. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a zákazníka dohodnout individuální ceny zboží. Veškeré nabídky zboží umístěné na webových stránkách jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

4.2. Platbu za zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy o prodeji může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti při převzetí zboží a v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce, předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. V případě platby v hotovosti i v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o prodeji zákazníkovi daňový doklad – fakturu.

 

4.3. Webové stránky uvádějí informace o nákladech spojených s přípravou, balením a dodáním zboží, které jsou platné v rámci území České republiky a Slovenska. Pro ostatní státy budou stanoveny náklady na žádost zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že náklady spojené s přípravou, balením a dodáním zboží, jsou stanoveny paušálně, přičemž uvedené náklady se nesnižují, pokud bude potvrzena pouze část objednávky zákazníka v souladu s odst. 4.4. uvedeným níže.  

 

4.4. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka je (nabídka na uzavření Smlouvy o prodeji) činěna ohledně každého objednaného kusu zboží zvlášť, na uvedeném nic nemění ani zahrnutí pod jednu souhrnnou objednávku.

 

Prodávající po obdržení objednávky potvrdí zákazníkovi její přijetí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu. Uvedené potvrzení nemá charakter přijetí nabídky. Smluvní strany konstatují, že Smlouva o prodeji je uzavřena až odesláním zboží zákazníkovi. Smlouva o prodeji je uzavřena ohledně každého kusu zboží zvlášť. Zákazník bere na vědomí, že prodávající je v závislosti na skladových zásobách zboží oprávněn zaslat zákazníkovi pouze část objednávky, v takovémto případ je Smlouva o prodeji uzavřena pouze ohledně části objednávky – zboží, které prodávající zaslal. Prodávající není povinen informovat zákazníka o tom, že objednávku zcela nebo zčásti nepřijal. Zákazník je oprávněn v objednávce do poznámky výslovně uvést, že: „Mám zájem na dodání pouze všech objednaných kusů zboží“, v takovém případě musí být objednávka prodávajícím přijata jako celek, jinak kupní smlouvy na objednané zboží nejsou uzavřeny.    

 

5. Dodací a záruční podmínky

 

5.1. O odeslání zboží je zákazník informován emailem. Dodání zboží při objednání na dobírku je uskutečněno Českou poštou na adresu uvedenou v objednávce za cenu stanovenou na webových stránkách. Veškerá rizika s poškozením zboží přechází na zákazníka od převzetí zásilky přepravcem. Osobní převzetí zboží je možné po dohodě. Zákazník nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

5.1.a. Je-li zásilka se zbožím zjevně poškozená musí zákazník poškození reklamovat u dopravce vhodným způsobem, a to ihned.

 

5.2.b. Za nepřevzetí objednaného zboží zákazníkem je prodávající oprávněn požadovat náhradu. Její výše je složena z dopravného a balného a všech výdajů prodávajícího spojených s nepřevzatou zásilkou. Zákazník souhlasí, že v případě, že nepřevezme zaslané zboží ve lhůtě, po kterou bude pro něj u přepravce uloženo k vyzvednutí, která však nesmí být kratší než 5 dnů, pak je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy dva tisíce korun českých). Kromě smluvní pokuty má prodávající nárok na náhradu škody v plné výši, a to i ve výši převyšující smluvní pokutu.

 

5.2.c. Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je bez vad. V případě, že věc je při převzetí vadná, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu bez vad, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo za podmínek stanovených právními předpisy od Smlouvy o prodeji odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o vadě věci věděl nebo rozpor se Smlouvou o prodeji sám způsobil. Jestliže zboží vyrobené v zahraničí se v jednotlivých velikostech liší od ČSN EN 13402-3 není to považováno za vadu zboží, zvláště pokud je tato skutečnost známa mezi experty v obchodu s textilem.

 

Zákazník bere na vědomí, že zobrazení zboží na webových stránkách, se co do barvy může lišit od skutečně dodaného zboží. Odchylka v barvách není považována za vadu zboží.

Zákazník bere na vědomí, že vadou zboží dále není, pokud skutečná velikost dodaného zboží se bude lišit od velikosti uvedené na webových stránkách.

 

Zákazník může v objednávce uvést, že požaduje přesné dodržení vybrané barvy a velikosti, s tím, že v tomto případě uvede do poznámky u objednávky: „Požaduji dodržet uvedené barvy a velikosti“. Pokud zákazník uvede v předchozí větě uvedenou poznámku, pak je odchylka v barvách nebo velikostech zboží vadou.  

 

 5.3. Zákazník prověří dodané zboží bez zbytečného odkladu po jeho doručení a o případných závadách bude informovat prodávajícího s přesným popisem vady. Bez zbytečného odkladu je definováno jako období nepřesahující sedm dní. Jestliže zákazník nedá oznámení o vadách, zboží se považuje za schválené na konci sedmého kalendářního dne následujícího po doručení.

 

5.4. Záruka na veškeré prodávané zboží je poskytována v délce trvání třech měsíců a začíná běžet dnem převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na skryté vady výrobku tzn., že není možné uplatňovat vady výrobku, které byly způsobeny používáním výrobku, úpravou výrobku, skladováním výrobku. Jestliže výrobek je uznán jako vadný a nebude možnost opravy výrobku, bude vždy vyměněn za shodný výrobek bez vady případně za jiné nabízené zboží stejné hodnoty.

 

6. Vrácení objednaného zboží

 

6.1. Vrácení objednaného zboží je přípustné jen ve výjimečných případech. Pokud zákazník požaduje vrácení zboží, zašle písemnou žádost s uvedením čísla objednávky, soupisem zboží a uvedením důvodu vrácení zboží. Teprve po písemném potvrzení a schválení prodávajícího je zákazník oprávněn zaslat zboží zpět. Veškeré náklady spojené se zasláním zboží zpět stejně jako riziko ztráty nebo zničení zboží nese zákazník. Zboží, které prodávajícímu dojde bez jeho předchozího písemného souhlasu nebude převzato, případně bude odesláno zpět na náklady odesílatele. Z možnosti vrácení je vyloučeno veškeré neprodejné zboží, např. upravené zboží, poškozené zboží, nekompletní aj. Nespokojenost zákazníka se zbožím nepředstavuje vadu, která opravňuje zákazníka požadovat vrácení zboží. Zasilatelská adresa je uvedena na webových stránkách.

6.2.  Pokud dojde k záměně zboží a zákazník požaduje zboží vrátit, hradí náklady na dopravu za vrácené zboží zákazník.

 

7. Zvláštní obchodní podmínky

 

7.1 Prodávající si na svých webových stránkách zejména vyhrazuje právo:

 

a) odmítnout vstup, nákup a zablokovat zákaznický účet osobám,

g) shromažďování dat a informací o zákaznících a jejich nákupech,

h) pořizování jakýkoliv kopií obsahu webových stránek,

 

7.2. Fotografie a texty použité na webových stránkách jsou chráněny Zákonem autorským č. 121/2000 Sb. a jejich použití je možné pouze s písemným souhlasem prodávajícího. Souhlas používat fotografie a další materiály může zákazník získat pouze k zakoupenému zboží a nesmí je předávat třetím osobám. Fotografie se mohou použít jen v on-line obchodech a aukcích, nesmí být vytištěny nebo jinak šířeny. Právo na užívaní je časově omezeno na dobu trvání nabídky objednaného zboží. Užívací právo zanikne prodejem souvisejícího zboží nebo ukončením nabídky souvisejícího zboží z jiných důvodů. Nicméně právo na užívání fotografií a dalších materiálů zaniká nejpozději do dvou let od souhlasu prodávajícího s jejich užitím. Fotografie nesmí být v žádném případě použity v jakékoliv souvislosti, která je v rozporu se zamýšleným použitím fotografií a to je nabídka prodeje dámských oděvů.

 

Porušením autorských práv nebo práv k užívaní fotografií a dalších materiálů je zákazník povinen uhradit prodávajícímu případné ztráty, nejméně však 1.500,-Kč za individuální použití.

 

7.3. Zákazník si je vědom a souhlasí, že jeho osobní údaje potřebné pro vyřízení objednávky musí být uloženy na datových nosičích. Zákazník výslovně souhlasí se shromažďováním, zpracováním a užíváním osobních údajů. Zákazník má právo odvolat svůj souhlas s účinností do budoucna.

 

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších možných osobních údajů zadaných při objednávce zboží nebo registraci zákazníka. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy o prodeji a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

 

Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo jeho elektronickou adresu.

 

V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.

 

 

7.4 Pro aktivaci účtu zákazníka na webových stránkách www.velkoobchododevy.cz pro zákazníky ze zahraničí (zákazníci, jejichž sídlo je mimo území České republiky), si prodávající vyhrazuje právo požádat o daňové identifikační číslo zákazníka, případně kopii dokladů opravňujících zákazníka k podnikatelské činnosti.

 

7.5. Tyto obchodní podmínky a další případné spory podléhají zákonům České republiky.

 

7.6. Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek s tím zákazník souhlasí.

 

 

Tyto Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky prodávajícího jsou účinné od 23.5.2016.